C C C C A+ A A- X

Вещи лица

ВЕЩИТЕ ЛИЦА СА СПЕЦИАЛИСТИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ТЕЗИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

 • законност;
 • процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
 • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
 • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
 • поверителност и спазване на професионалната етика.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
 • има най-малко 5 години стаж по специалността;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер;
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

Списък Вещи лица 2019г.

Списък Вещи лица 2020

Списък Вещи лица 2021 година

Списък Вещи лица 2022 година

Списък Вещи лица 2023 година

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация